/ Kategoria / Szkolenia

Odpowiedzialność OC inżynierów budownictwa, wykład mec. Jolanty Szewczyk

Beata Gancarz-Skrobotowicz

1. Co to jest samodzielna funkcja techniczna w budownictwie?
Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie uważa się działalność
związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych
oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność
obejmującą:
1) projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i
technicznych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi;
3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz
nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów;
4) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.
6) (uchylony)
7) (uchylony)
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w ust. 1 pkt 1-5,
mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia
skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną
funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej „uprawnieniami budowlanymi”,
wydaną przez organ samorządu zawodowego.

W powyższym art. 12 Prawa budowlanego w pierwszej kolejności została
zamieszczona definicja „samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie” (art. 12 ust. 1). W definicji tej ustawodawca kładzie szczególny
nacisk na to, że działalność w ramach samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie wymaga fachowej (profesjonalnej) oceny zjawisk technicznych
„lub”, a w istocie „także”, samodzielnego rozwiązywania zagadnień
architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych.
Wyodrębnienie oceny zjawisk technicznych od samodzielnego rozwiązania
zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych przy stosowaniu wykładni tego przepisu nie może
przesądzać o tym, że osoba legitymująca się określonymi uprawnieniami do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych albo dokonuje oceny
wskazanych zjawisk technicznych, albo samodzielnie rozwiązuje określone
zagadnienia. Najczęściej w praktyce musi w swoim działaniu w pierwszym
rzędzie dokonać niezbędnej oceny, a następnie na tej podstawie samodzielnie
doprowadzić do rozwiązania danego zagadnienia

2. Podstawy prawne wypłaty odszkodowania OC.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów zostało
wydane w dniu 11.12.2003r. rozporządzenie ministra Finansów w spawie
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz
inżynierów budownictwa, które określa szczegółowy zakres obowiązkowego
ubezpieczenia OC za powstałe szkody w związku z wykonywaniem
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane.
Szkody powstałe w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego w
okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem
samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych.
Na podstawie powyższego rozporządzenia powstała delegacja do dokonania
czynności mających na celu objęciem wszystkich członków ubezpieczeniem

OC obowiązkowym w postaci umowy z ubezpieczycielem, którym obecnie jest
ERGO Hestia.
§ 3 na podstawie i na warunkach umowy Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonym
ochrony ubezpieczeniowej w następującym zakresie :
a) obowiązkowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa za szkody
wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie,
b) ubezpieczenia OC w życiu prywatnym,
c) ubezpieczenie OC PIIB i jej organów oraz członków organów,
d) ubezpieczenie ryzyka ponoszenia kosztów ochrony prawnej członków PIIB.

3. Rodzaje szkód, których ubezpieczenie OC nie obejmuje.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
a) wina umyślna – szkoda jest efektem (celowego) zamierzonego działania
b) szkoda powstała w wyniku naruszenia praw autorskich i patentów
c) powstałych po skreśleniu ubezpieczonego z listy członków izby, a także w
okresie zawieszenia w prawach członka, chyba że szkoda jest
następstwem wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie przed skreśleniem lub zawieszeniem;
d) wynikających z przekroczenia ustalonych kosztów
e) kary umowne
f) powstałych w wyniku normalnego zużycia lub wadliwej eksploatacji
obiektów budowlnych
g) szkody na skutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów
zamieszek, aktu terroru

Szkoda musi powstać w następstwie uchybień w wykonywaniu obowiązków
wskazanych przez przepisy Prawa budowlanego.

4. Ubezpieczenie podstawowe oraz dodatkowe.
Ergo Hestia jako ubezpieczyciel jest zobowiązany do zbadania
odpowiedzialności inżynierów budownictwa w świetle Kodeksu cywilnego,
Prawa budowlanego i innych przepisów, które mają wpływ na przesądzenie
o odpowiedzialności cywilnej.
Ubezpieczeniem jest czy objęte wykonywanie projektów wykonawczych,
techniczno-budowlanych oraz innych projektów zawierających obliczenia
statyczne i wytrzymałościowe i wyboczeniowe, analizy konstrukcji wraz z
koniecznymi opisami, rysunkami.
Ubezpieczenie dodatkowe obejmuje ochronę ubezpieczonego ponad 50 000
euro wynikające z polisy podstawowej OC. Tym samym każdy z członków
samorządu musi wyrazić wolę dodatkowego ubezpieczenia się ponad
ochronę podstawową.
5. Procedura zgłaszania szkody.
Procedura zgłoszenia szkody jest opisana w załącznikach do umowy OC Ergo
Hestia, jak również zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów ochrony
prawnej.